من تعجب کردم که شلوارهای گرم داغ را برای سکسی ترین بازی کامپیوتری شما رقم زده است

Views: 2335
میکی در اتاق خواب می پیچد و متوجه نمی شود که دامن سکسی ترین بازی کامپیوتری خود را لکه دار می کنید. سرانجام متوجه می شود که زیر چشمی نگاه می کنید و از تخت صعود می کنید تا ظاهر بهتری داشته باشید.