من شما را قفل می کنم و شما سکی بازی را به تماشای من فاک دوست دخترم می کنم

Views: 3462
نمی دانم چرا به اینجا می آیی اینطوری نیست که بخواهم بیشتر به تو توجه کنم. منظورم این است که چرا من؟ بیشترین کاری سکی بازی که می توانید برای من بکنید سرگرمی من است.