من بازی سکیس توپ های شما را می شکنم تا اینکه آنها شکسته شوند

Views: 2589
شما یک خائن واقعاً بیمار هستید و بازی سکیس من می خواهم شما را به خاطر آن مجازات کنم. من قصد دارم کیسه مهره شما را لگد بزنم و مشت بزنم تا توپ های شما سیاه و آبی شود.